За нас

“Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в съответствие с чл. 37-50 от Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Пълното наименование на Сдружението е “Междууниверситетски институт мениджмънт на образованието – Интераула” (изписва се и на английски език – Interuniversity Institute on Educational Management – Interаula.

Седалището и адреса на управление на Сдружението е град София, Район “Красно село”, ж.к. Борово, бл. 24А, вх. В, ап. 54

Сдружението се създава без срок.

Членове на Сдружението са учредителите му, поименно посочени в Списъка (Приложение № 1), който е неразделна част от този Устав, както и лицата приети допълнително по реда и при условията на този устав.

Цели на Сдружението:
– да работи и съдействува за развитието и модернизацията на образованието, образователния мениджмънт и училищното лидерство чрез разработване на регионални, национални и международни проекти; изследвания; анализи; обучение; тренинги; квалификация; трансфер на знания, ноу-хау и иновации и практическото им приложение в науката, образованието, икономиката, управлението, културата и обществения живот.
– да подпомага институциите в утвърждаването на учещите организации и усъвършенстването на неформалното образование, непрекъсната професионална квалификация и учене през целия живот, като осъществява обучителни курсове, мониторинг, диагностика, експертизи, класации, консултации, учебни планове, програми и документация, партньорство и участие в мрежи.
– Да подпомага университетите в страната за развитието на теорията и управлението на образованието и подготовката на професионални мениджъри в образованието и социалните дейности.
– Да съдействува за утвърждаването на професионализма в управлението на образованието и образователните институции, на международните стандарти в изучаването и практикуването на образователния мениджмънт.
– да съдейства за създаване и развитие на Детски университети в България и включването им в Европейската мрежа на детските университети; Детски паркове, атракциони, музеи на знанието с цел приобщаването на децата от най-ранна възраст към науката; за изява на техните познавателни интереси; за училищно и професионално ориентиране; избор на житейски планове и кариери; за пълноценно осмисляне на свободното време, чрез партньорство с университети, училища, училищни настоятелства, неправителствени и бизнес организации.

За постигане на целите си Сдружението осъществява предмета си на дейност, като:
– Разработва и участвува в наши и международни проекти- и програми за усъвършенствуване и реформиране на образованието и неговото управление;
– Разработва самостоятелно и изпълнява учебни планове, програми и научно-изследователски проекти за обучение, квалификация и сертифициране на българските специалисти по въпросите на управлението на образованието;
– Провежда национални и международни научни форуми и популяризира положителен опит, идеи и иновации в училищното образование и лидерство, образователния мениджмент, неформалното образование, развитието на детските университети;

– Сключва договори с висши училища, държавните институции и общините на територията на страната и страните от Европеския съюз, както и с потребителите на създадения научен продукт и полезен опит;
– Разработва проекти и програма за създаване и развитие на „детски университети” към висшите учебни заведения в страната и провежда кампании за популяризирането им сред академичната общност и обществото като цяло;
– Разработва програми и организира дейностите по включване на създадените детски университети в Европейската мрежа на детските университети; взаимодействува със сходни структури и университети в рамките на Европейския съюз;
– Поддържа активни международни контакти и членува в международни организации със сродни цели и предмет на дейност;
– Разработва и предлага учебни пособия, помагала и документация за усъвършенстване на подготовката на специалистите по образователен мениджмънт в рамките на продължаващото образование и учене през целия живот;
– Подбира и привлича университетски преподаватели, учени, учители, консултанти и експерти за разработване, организиране и осъществяване на проектите по образователен мениджмент и дейността на детските университети; съдействува за повишаване на тяхната квалификация и специализация в страната и чужбина;
– Взаимодейства с институции и неправителствени организации по въпросите на модернизацията и развитието на училищното образование, кариерното развитие на учители и училищни мениджъри за експериментиране и внедряване на авторски модели и методи на обучение и управление на училищните организации;
– Оказва експертна консултативна помощ на заинтересовани страни и организации в изучаването на качеството и ефективността на управлението на образованието;
– Привлича университетски преподаватели, практикуващи учители, управленски и административен персонал за развитие на управлението в системата на образование и за осъществяване на дейността на детските университети;
– Изгражда и стопанисва материално-техническата база, необходима за постигане целите на Сдружението.